Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยสร้างชาติ”โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาภาวะการนำ ภาวะการบริหาร และภาวะคุณธรรมให้กับนักศึกษา เพื่อร่วมบูรณาการในการสร้างชาติและนำประเทศไทยให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป (เข้าชม : 286) 
 กิจกรรม Film on tour  (เข้าชม : 338) 
 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 (เข้าชม : 322) 
  เข้าร่วมในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๔ ปี (เข้าชม : 281) 
 เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562  (เข้าชม : 219) 
 นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น (เข้าชม : 399) 
 คณาจารย์ประจำดีเด่นด้านการพัฒนาตนเอง (เข้าชม : 432) 
 เข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยเชิงคุณภาพ และเรื่องการโจรกรรมทางวรรณกรรมในวงการวิชาการ (เข้าชม : 274) 
 จัดประกวดFla Freshy Night 2019 (เข้าชม : 269) 
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 (เข้าชม : 221) 
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 318) 
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรผลิตหนังสั้น (เข้าชม : 353) 
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/ 2562  (เข้าชม : 433) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม รองคณบดี และอาจารย์นิลวรรณ สายสมบัติ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ติดตามนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากคณะศิลปศาสต (เข้าชม : 375) 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศ อินโดนีเซีย (เข้าชม : 250) 
 ประชุมความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์สิรินธรและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เพื่อเตรียมงานครบรอบ 10 ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร (เข้าชม : 320) 
 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาจีนระยะสั้น ภายใต้ MOU ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัย Guiyang (เข้าชม : 256) 
 คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เข้าชม : 377) 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จัดโครงการเตรียมความพร้อมสิงห์น้ำดำในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 (เข้าชม : 371) 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ (เข้าชม : 383) 
มีข้อมูลทั้งหมด  87  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/5

1 2 3 4 5
     สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
     

     สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
     

     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
     

      สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
     

     คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ รหัส63’ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์