Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ (เข้าชม : 315) 
 สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ (เข้าชม : 530) 
 สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้  (เข้าชม : 251) 
 สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรมจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ (เข้าชม : 476) 
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ (เข้าชม : 464) 
 สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ (เข้าชม : 464) 
 สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์ อบรมถ่ายทอดกระบวนการฟอกย้อมสีสิ่งทอพื้นบ้าน เพื่อก้าวสู่มาตรฐาน ภายใต้โครงการ Kalasin City : Traditional and Creative Textiles.  (เข้าชม : 225) 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (เข้าชม : 334) 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสิธุ์ จัดสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะศิลปศาสตร์  (เข้าชม : 269) 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประชุมบุคลากร เพื่อรับฟังนโยบาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน (เข้าชม : 255) 
 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (เข้าชม : 483) 
 สาขาวิชานิติศาสตร์จัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (เข้าชม : 433) 
 สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการบริการวิชาการวิจัยและพัฒนาแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เข้าชม : 267) 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน คณะศิลปศาสตร์  (เข้าชม : 246) 
 สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ (เข้าชม : 292) 
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเป็นวิทยากรอบรมการจัดการทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอ ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เข้าชม : 379) 
 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจประชุมผู้ปกครองนักศึกษา กิจกรรมเรียนรู้และวัฒนธรรมจีนระยะสั้นมหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง สาธารรัฐประชาชนจีน (เข้าชม : 242) 
 การพัฒนหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพัฒนาเชิงบูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ (เข้าชม : 287) 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เข้าชม : 404) 
 สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 (เข้าชม : 237) 
มีข้อมูลทั้งหมด  87  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/5

1 2 3 4 5
     สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
     

     สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
     

     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
     

      สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
     

     คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ รหัส63’ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์