Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 โครงการเผยแพร่และส่งเสริมมรกดภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ การลำทำนองกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 257) 
 ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เข้าชม : 439) 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ธุรกิจบนมือถือ (เข้าชม : 236) 
 คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ร่วมนำเสนอแผนงานการขับเคลื่อนคณะศิลปศาสตร์ (เข้าชม : 508) 
 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนกลางแก่นักเรียนระดับมัธยมจังหวัดกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 260) 
 ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (เข้าชม : 701) 
 สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร  (เข้าชม : 217) 
 คัดเลือกผู้แทนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562 (เข้าชม : 399) 
 ขอแสดงความยินดีกับนายสุริยา โคตรสขึง นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับมอบทุนการศึกษาจาก เอเชียโมดิฟายด์ สตาร์ช จํากัด (เข้าชม : 314) 
 สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์จัดโครงการปั้น ปิ้ง ปันรัก (บุญข้าวจี่) ณ เฮือนนาดอน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  (เข้าชม : 379) 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พานักศึกษาออก “ค่ายฝึกภาษา ทำความดี สร้างวิถีพลเมือง“ (เข้าชม : 324) 
 สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการบริการวิชาการหมู่บ้านต้นแบบคณะศิลปศาสตร์ ณ กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านหนองอีบุตร (เข้าชม : 300) 
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดสัมมนาโครงการสร้างวิชวลเอฟเฟคภาพยนตร์ฮอลลีวูด (เข้าชม : 394) 
 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ นำโดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วม Workshop กระบวนการการเเสดงละครเร่ (เข้าชม : 264) 
 ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เข้าชม : 395) 
 สาขาวิชารัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ออกบริการวิชาการโครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย (เข้าชม : 208) 
 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ บริการวิชาการ พัฒนาทักษะความรู้ทางกฎหมาย และแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียน  (เข้าชม : 336) 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เข้าร่วมประกวดภูมิปัญญาทางด้านอาหาร การทำขนมจากข้าวเหนียวเขาวง (เข้าชม : 190) 
 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เข้าร่วมแสดงในงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 (เข้าชม : 360) 
 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 179) 
มีข้อมูลทั้งหมด  87  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/5

1 2 3 4 5
     สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
     

     สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
     

     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
     

      สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
     

     คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ รหัส63’ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์