Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ประชุมความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์สิรินธรและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เพื่อเตรียมงานครบรอบ 10 ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร (เข้าชม : 519) 
 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาจีนระยะสั้น ภายใต้ MOU ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัย Guiyang (เข้าชม : 447) 
 คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เข้าชม : 588) 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จัดโครงการเตรียมความพร้อมสิงห์น้ำดำในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 (เข้าชม : 560) 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ (เข้าชม : 595) 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ (เข้าชม : 522) 
 สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ (เข้าชม : 903) 
 สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้  (เข้าชม : 430) 
 สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรมจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ (เข้าชม : 785) 
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ (เข้าชม : 780) 
 สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ (เข้าชม : 819) 
 สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์ อบรมถ่ายทอดกระบวนการฟอกย้อมสีสิ่งทอพื้นบ้าน เพื่อก้าวสู่มาตรฐาน ภายใต้โครงการ Kalasin City : Traditional and Creative Textiles.  (เข้าชม : 430) 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (เข้าชม : 526) 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสิธุ์ จัดสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะศิลปศาสตร์  (เข้าชม : 455) 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประชุมบุคลากร เพื่อรับฟังนโยบาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน (เข้าชม : 439) 
 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (เข้าชม : 846) 
 สาขาวิชานิติศาสตร์จัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (เข้าชม : 682) 
 สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการบริการวิชาการวิจัยและพัฒนาแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เข้าชม : 447) 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน คณะศิลปศาสตร์  (เข้าชม : 417) 
 สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ (เข้าชม : 464) 
มีข้อมูลทั้งหมด  112  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/6

1 2 3 4 5 6
     การรับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการเยาวชนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2564
     การรับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการเยาวชนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2564

     งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (ผศ.วราพร พูลเกษ)
     

     โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานปฏิบัติงาน โรงเรียนโคกศรีเมือง
     

      จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
     

     เข้าร่วมออกบูธงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมกาฬสินธุ์ (Agritech and Innovation Center of Kalasin: AIC Kalasin)
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์