Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเป็นวิทยากรอบรมการจัดการทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอ ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เข้าชม : 628) 
 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจประชุมผู้ปกครองนักศึกษา กิจกรรมเรียนรู้และวัฒนธรรมจีนระยะสั้นมหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง สาธารรัฐประชาชนจีน (เข้าชม : 413) 
 การพัฒนหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพัฒนาเชิงบูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ (เข้าชม : 468) 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เข้าชม : 577) 
 สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 (เข้าชม : 413) 
 โครงการเผยแพร่และส่งเสริมมรกดภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ การลำทำนองกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 439) 
 ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เข้าชม : 684) 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ธุรกิจบนมือถือ (เข้าชม : 408) 
 คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ร่วมนำเสนอแผนงานการขับเคลื่อนคณะศิลปศาสตร์ (เข้าชม : 785) 
 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนกลางแก่นักเรียนระดับมัธยมจังหวัดกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 461) 
 ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (เข้าชม : 1,019) 
 สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร  (เข้าชม : 394) 
 คัดเลือกผู้แทนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562 (เข้าชม : 676) 
 ขอแสดงความยินดีกับนายสุริยา โคตรสขึง นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับมอบทุนการศึกษาจาก เอเชียโมดิฟายด์ สตาร์ช จํากัด (เข้าชม : 540) 
 สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์จัดโครงการปั้น ปิ้ง ปันรัก (บุญข้าวจี่) ณ เฮือนนาดอน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  (เข้าชม : 645) 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พานักศึกษาออก “ค่ายฝึกภาษา ทำความดี สร้างวิถีพลเมือง“ (เข้าชม : 544) 
 สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการบริการวิชาการหมู่บ้านต้นแบบคณะศิลปศาสตร์ ณ กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านหนองอีบุตร (เข้าชม : 474) 
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดสัมมนาโครงการสร้างวิชวลเอฟเฟคภาพยนตร์ฮอลลีวูด (เข้าชม : 640) 
 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ นำโดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วม Workshop กระบวนการการเเสดงละครเร่ (เข้าชม : 437) 
 ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เข้าชม : 628) 
มีข้อมูลทั้งหมด  112  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/6

1 2 3 4 5 6
     การรับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการเยาวชนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2564
     การรับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการเยาวชนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2564

     งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (ผศ.วราพร พูลเกษ)
     

     โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานปฏิบัติงาน โรงเรียนโคกศรีเมือง
     

      จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
     

     เข้าร่วมออกบูธงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมกาฬสินธุ์ (Agritech and Innovation Center of Kalasin: AIC Kalasin)
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์