Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 สาขาวิชารัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ออกบริการวิชาการโครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย (เข้าชม : 379) 
 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ บริการวิชาการ พัฒนาทักษะความรู้ทางกฎหมาย และแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียน  (เข้าชม : 521) 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เข้าร่วมประกวดภูมิปัญญาทางด้านอาหาร การทำขนมจากข้าวเหนียวเขาวง (เข้าชม : 370) 
 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เข้าร่วมแสดงในงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 (เข้าชม : 586) 
 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 341) 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้วยสมาร์ทโฟน (เข้าชม : 664) 
 ผู้บริหาร บุคลากร ร่วมโครงการเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ 30 มกราคม 2562 (เข้าชม : 511) 
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้วยสมาร์ทโฟน (เข้าชม : 396) 
 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีน  (เข้าชม : 379) 
 ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมยินดีกับ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เนื่องในวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี คณะศิลปศาสตร์ (เข้าชม : 441) 
 #สาขาวิชานิเทศศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วม Workshop เตรียมความพร้อมผลิตรายการสารคดี (เข้าชม : 394) 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาประชาธิปไตยชุมชน ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาบัวนครพนม  (เข้าชม : 353) 
มีข้อมูลทั้งหมด  112  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    6/6

1 2 3 4 5 6
     การรับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการเยาวชนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2564
     การรับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการเยาวชนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2564

     งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (ผศ.วราพร พูลเกษ)
     

     โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานปฏิบัติงาน โรงเรียนโคกศรีเมือง
     

      จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
     

     เข้าร่วมออกบูธงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมกาฬสินธุ์ (Agritech and Innovation Center of Kalasin: AIC Kalasin)
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์