Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ "พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย"

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์