Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

แบบฟอร์ม วช.

8.1 วช.01 แบบเสนอบรรจุหลักสูตรเข้าแผน 031158.docx.

8.2 วช.02 พิจารณาหลักสูตร 070958.docx

8.3 วช.03 สรุปข้อเสนอผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ 050958.doc

8.4 วช.04 แบบเสนอตรวจหลักสูตร 050958.doc

8.5 วช.05 แบบผลงานทางวิชาการ 050958.docx

8.6 วช.06 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรกับ มคอ.1.docx

8.7 วช.07 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง 191058.doc

8.8 วช.08 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรกับมาตรฐาน สอศ..docx

8.9 วช.09 ตารางสรุปย่อการปรับปรุง.docx

8.10 วช.10 แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะสภาวิชาการ.docx

8.11 วช.11 แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลัย.docx

8.12 วช.12 ปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 031158.doc

8.13 วช.13 แบบขอบรรจุวาระการเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.doc

11.1 สมอ.08 ปรับปรุงเล็กน้อย 060958.doc

  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์