Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

แบบคำร้อง/แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

สวท.ทบ 01-คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา

สวท.ทบ 02-คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา

สวท.ทบ 03-คำร้องขอลาพักการเรียน

สวท.ทบ 04-คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา

สวท.ทบ 05-คำร้องขอลาออก

สวท.ทบ 06-คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

สวท.ทบ 07-คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

สวท.ทบ 08-คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือต่ำ

สวท.ทบ 09-คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน

สวท.ทบ 10-คำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา

สวท.ทบ 11-คำร้องขอย้ายคณะ

สวท.ทบ 12-คำร้องขอลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา

สวท.ทบ 13-ใบมอบอำนาจ

สวท.ทบ 14-คำร้องขอยกเลิกรายวิชา

สวท.ทบ 15-คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน

สวท.ทบ 16-คำร้องขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

สวท.ทบ 17-คำร้องขอกลับเข้าศึกษาหลังจากลาพักการเรียน

สวท.ทบ.18-คำร้องขอคงสภาพการป็นนักศึกษา

สวท.ทบ 19-คำร้องขอสำเร็จการศึกษา

ใบลานักศึกษา

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนช้า

คำร้องลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าปกติ

คำร้องขอเปิดรายวิชาใหม่

คำร้องแก้ม.ส. (แก้ I) และคำร้องขอแก้ผลการเรียน มส.

คำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คำร้องขอออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 

 

 

  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์