Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(สวก.)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ(สวทน.)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์