Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทิน-แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์ม มอค.7 รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

แบบบันทึก-ภาคสนาม ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์ม-การเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์