Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

คศศ. 1.1-1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

คศศ.1.2-2-1 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คศศ.1.2-2-2 สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

คศศ.1.2-2-3 สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดกาฬสินธุ์

คศศ.1.2-6-1 รายงานผลการประเมินศักยภาพทางภาษาอังกฤษ Placement Tet มาตรฐาน CEFR  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คศศ.1.3-1-3 ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี

คศศ.1.3-6-1 รายงานผลการสอบสมรรถนะดิจิทัลมาตรฐานสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คศศ. 1.4-1-1 คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 005/2563 เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมรายวิชาการศึกษาอิสระภาคการศึกษาที่ 2/2562

คศศ. 1.4-1-3 รายชื่อบทความวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์

คศศ. 1.4-1-4 รายการนักข่าวพลเมือง 

คศศ.2.1-1-1 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คศศ.2.1-1-2 เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คศศ.2.1-1-3 ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

คศศ.2.1-1-4 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คศศ.2.1-2-1 ภาพถ่ายห้องสมุดกลางและห้องสมุด กฎหมาย เพื่อใช้ในการค้นคว้าข้อมูลงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์

คศศ.2.1-2-2 เว็บไซต์กลุ่มงานวิทยาบริการและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คศศ.2.1-4-2 ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คศศ.2.1-6-1 คู่มือบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คศศ.3.1-1-1 แผนบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2562

คศศ.3.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2563 15 พฤษภาคม 2563

คศศ.3.1-5-1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

คศศ. 5.2-1-1 รายชื่ออาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2562

คศศ. 5.4-1-1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565)

คศศ. 5.4-1-2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ)

คศศ.5.4-2-1 รายงานการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย​ผลผลิต ประจำปี​งบประมาณ 2562

คศศ.5.4-3-2 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

คศศ.5.5-1-1 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คศศ.5.5-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

คศศ.5.5-3-1 รายงานการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

คศศ.5.5-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

คศศ.5.5-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562  

คศศ.5.5-5-1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Improvement Plan) คณะศิลปศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์