Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

แบบฟอร์มการเสนอวิทยานิพนธ์

1. TH1แบบขออนุมัติชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์-และแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์-1-1

2. TH2แบบขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

3. TH3แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

4. TH4แบบขอส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์-ฉบับแก้ไข

5. TH5แบบขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์

6. TH6แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์

7. TH7แบบส่งวิทยานิพนธ์-ฉบับแก้ไข

8. TH8แบบส่งบทความวิจัยวิทยานิพนธ์

9. TH9ผลการตรวจสอบบทความวิจัยวิทยานิพนธ์

10. TH10ขอขยายเวลาส่งเล่มสมบูรณ์เพื่อตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์

 

  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์