Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  ขอเชิญ ร่วมโครงการสืบสานอนุรักษ์งานประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูนลาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๒
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  06-02-2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญ ร่วมโครงการสืบสานอนุรักษ์งานประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูนลาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ลานพระพิรุณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และร่วมทำบุญบริจาคข้าวเปลือก(เหนียว) ในงานบุญคูนลานมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โครงการสืบสานอนุรักษ์งานประเพณีบุญบายศรี สู่ขวัญข้าวคูนลาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยสามารถบริจาคได้ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ เต็นท์รับบริจาคข้าวเปลือก
หน้าลานพระพิรุณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

กำหนดการ
.........................................................
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ลานพระพิรุณทรงนาค มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. รับบริจาคข้าวเปลือก ณ บริเวณลานพระพิรุณทรงนาค 
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. รับลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๘.๔๐ น. พิธีสู่ขวัญข้าวคูนลาน
- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระแม่โพสพ ด้านหน้าปราสาทรวงข้าว
- ประธานในพิธี จุดเทียนมงคล
- พราหมณ์ประกอบพิธีสู่ขวัญข้าวคูนลาน
เวลา ๑๘.๔๐ – ๑๙.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการฯ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
- ประธานในพิธี เข้าประจำที่แท่นพิธี เพื่อรับฟังคำกล่าวรายงาน
- ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงาน
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. สมโภชงานประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูนลาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพ
โดยวงโปงลางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ ชมรมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ วัดเศวตวันวนาราม บ้านต้อน ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ออกเดินทางไปวัดเศวตวันวนาราม 
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ตั้งขบวนแห่ปราสาทข้าว ณ วัดเศวตวันวนาราม 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. แห่ปราสาทรวงข้าวร่วมกับชุมชนตำบลเหนือ 
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. พิธีเปิดงานประเพณีบุญคูนลานสู่ขวัญข้าว วัดเศวตวันวนาราม
เวลา ๑๖.๐๐ น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศรับสมัครประกวดธุงกาฬสินธุ์ระดับมัธยมตอนปลาย 
  รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
  นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น 
  บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นในหน้าที่การงานประจำ 
  คณาจารย์ประจำดีเด่นด้านการพัฒนาตนเอง 
     ประกาศรับสมัครประกวดธุงกาฬสินธุ์ระดับมัธยมตอนปลาย
     

     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ
     ด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ

     เข้ารับโล่รางวัลนำเสนอดีเด่น ประเภทบรรยาย โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     

     โครงการอบรมเสริมสร้างเยาวชนชุมชนเมืองรู้เท่าทันข่าวสารในยุคดิจิทัล
     

     ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทงปี 2562
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์