Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  ขอแจ้งรายละเอียดวัดตัวตัดชุดครุย ภาคเรียนที่ 2/2561
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  21-02-2562

ขอแจ้งรายละเอียดวัดตัวตัดชุดครุย นักศึกษาชั้นปีที่4และ5 ดังนี้ วัดตัวตัดชุดครุย-ชุดขาว
๑. วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ณ
อาคารวิทยบริการ ชั้น ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
๒. วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน ณ
อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. .
๓. วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่นามน หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
โดยมีค่าใช้จ่ายในการมัดจำตัดชุดครุย-ชุดขาว นักศึกษาชาย มัดจำจำนวน ๑,๐๐๐ บาท
นักศึกษาหญิง มัดจำ จำนวน ๕๐๐ บาท ครับ  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศรับสมัครประกวดธุงกาฬสินธุ์ระดับมัธยมตอนปลาย 
  รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
  นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น 
  บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นในหน้าที่การงานประจำ 
  คณาจารย์ประจำดีเด่นด้านการพัฒนาตนเอง 
     ประกาศรับสมัครประกวดธุงกาฬสินธุ์ระดับมัธยมตอนปลาย
     

     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ
     ด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ

     เข้ารับโล่รางวัลนำเสนอดีเด่น ประเภทบรรยาย โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     

     โครงการอบรมเสริมสร้างเยาวชนชุมชนเมืองรู้เท่าทันข่าวสารในยุคดิจิทัล
     

     ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทงปี 2562
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์