Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  30-10-2562

"เลือกสาขาที่ใช่ เป็นในสิ่งที่ชอบ เพื่อประกอบอาชีพในฝัน"
//มาสมัครเรียนกันค่ะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

#TCAS63 รอบที่ 1 


#สาขานิเทศศาสตร์ #สาขารัฐศาสตร์ #สาขารัฐประศาสนศาสตร์ #สาขานิติศาสตร์ #สาขาภาษาอังกฤษ #สาขาภาษาจีน #สาขาการท่องเที่ยว #สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมบริการ

//รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.ksu.ac.th/63/  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศรับสมัครประกวดธุงกาฬสินธุ์ระดับมัธยมตอนปลาย 
  นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น 
  บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นในหน้าที่การงานประจำ 
  คณาจารย์ประจำดีเด่นด้านการพัฒนาตนเอง 
  คณาจารย์ประจำดีเด่นด้านอุทิศตนและเสียสละ 
     ประกาศรับสมัครประกวดธุงกาฬสินธุ์ระดับมัธยมตอนปลาย
     

     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ
     ด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ

     เข้ารับโล่รางวัลนำเสนอดีเด่น ประเภทบรรยาย โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     

     โครงการอบรมเสริมสร้างเยาวชนชุมชนเมืองรู้เท่าทันข่าวสารในยุคดิจิทัล
     

     ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทงปี 2562
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์