Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
  หมวด  ข่าวสารสำหรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ  17-12-2561

1.ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561.pdf

2.แบบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย.pdf

3.แบบคำขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเป็นที่ปรึกษา.pdf

4.ใบสมัครสมาชิกกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.pdf

5.ปฏิทินการดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการองค์กรกิจกรรมนักศึกษา.pdf  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสารสำหรับนักศึกษา
  .แบบประเมินความพึงพอใจนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 
  แบบประเมินการให้คำปรึกษาวิชาการและการใช้ชีวิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 
  ประเมินความพึงพอใจนักศึกษาในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 


 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์