Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561
  หมวด  ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ   วันที่ประกาศ  01-03-2562

1. ตารางสอบปลายภาค  ภาคการศึกษาที่ 2/2561 - สาขาวิชาการท่องเที่ยว(Update 6/3/2562)

2. ตารางสอบปลายภาค  ภาคการศึกษาที่ 282561 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3. ตารางสอบปลายภาค  ภาคการศึกษาที่ 2/2561 - สาขาวิชานิเทศศาสตร์

4. ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561  - สาขาวิชารัฐศาสตร์

5. ตารางสอบปลายภาค  ภาคการศึกษาที่2/2561 - สาขารัฐประศาสนศาสตร์

6. ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561 - สาขาวิชานิติศาสตร์

7. ตารางสอบปลายภาค  ภาคการศึกษาที่ 2/2561 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

8. ตารางสอบปลายภาค  ภาคการศึกษาที่ 2/2561 - สาขาวิชาภาษาจีน

9. ตารางสอบปลายภาค  ภาคการศึกษาที่ 2/2561 - สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  2  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ
  ตารางสอบปลายภาค 2/2562 (ภาคปกติ) 
  ตารางสอบกลางภาค 2/2562 (ภาคปกติ) 
  ตารางสอบปลายภาค 1/2562 (ภาคปกติ) 
  ตารางสอบกลางภาค 1/2562 (ภาคปกติ) 
  ตารางเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 (ภาคพิเศษ) 
     คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญน้องๆนักเรียน ระดับชั้น ม.5-ม.6 โรงเรียนในสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และนักศึกษาสังกัดคณะศิลปศาสตร์
     

     ข่าวดีมาแล้ว สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาที่ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563
     

     ผู้บริหารและบุคลากร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศิลปศาสตร์
     

     โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการปฐมพยาบาลและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
     

     โครงการบริการวิชาการอบรมทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก เพื่อการศึกษาพัฒนาสู่สากลในยุค Thailand 4.0
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์