Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561
  หมวด  ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ   วันที่ประกาศ  01-03-2562

1. ตารางสอบปลายภาค  ภาคการศึกษาที่ 2/2561 - สาขาวิชาการท่องเที่ยว(Update 6/3/2562)

2. ตารางสอบปลายภาค  ภาคการศึกษาที่ 282561 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3. ตารางสอบปลายภาค  ภาคการศึกษาที่ 2/2561 - สาขาวิชานิเทศศาสตร์

4. ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561  - สาขาวิชารัฐศาสตร์

5. ตารางสอบปลายภาค  ภาคการศึกษาที่2/2561 - สาขารัฐประศาสนศาสตร์

6. ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561 - สาขาวิชานิติศาสตร์

7. ตารางสอบปลายภาค  ภาคการศึกษาที่ 2/2561 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

8. ตารางสอบปลายภาค  ภาคการศึกษาที่ 2/2561 - สาขาวิชาภาษาจีน

9. ตารางสอบปลายภาค  ภาคการศึกษาที่ 2/2561 - สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  2  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ
  ตารางสอบปลายภาค 2/2563 ภาคปกติ 
  ตารางสอบปลายภาค 1/2563  
  ตารางสอบกลางภาค 2/2563 ภาคปกติ 
  ตารางสอบกลางภาค 1/2563 (ภาคปกติ) 
  ตารางสอบปลายภาค 2/2562 (ภาคปกติ) 
     การรับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการเยาวชนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2564
     การรับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการเยาวชนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2564

     งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (ผศ.วราพร พูลเกษ)
     

     โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานปฏิบัติงาน โรงเรียนโคกศรีเมือง
     

      จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
     

     เข้าร่วมออกบูธงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมกาฬสินธุ์ (Agritech and Innovation Center of Kalasin: AIC Kalasin)
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์