Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ภาคพิเศษ)
  หมวด  ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ   วันที่ประกาศ  21-03-2562

1. ตารางสอบปลายภาค  ภาคการศึกษาที่ 2/2561  -สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

2. ตารางสอปลายภาค   ภาคการศึกษาที่  2/2561  -สาขาวิชารัฐศาสตร์  (ภาคพิเศษ)  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ
  ตารางสอบกลางภาค 1/2563 (ภาคปกติ) 
  ตารางสอบปลายภาค 2/2562 (ภาคปกติ) 
  ตารางสอบกลางภาค 2/2562 (ภาคปกติ) 
  ตารางสอบปลายภาค 1/2562 (ภาคปกติ) 
  ตารางสอบกลางภาค 1/2562 (ภาคปกติ) 


 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์