Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  ตารางเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 (ภาคพิเศษ)
  หมวด  ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ   วันที่ประกาศ  17-04-2562

1. ตารางเรียน  ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561  - สาขาวิชานิติศาสตร์ 

2. ตารางเรียน  ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561  - สาขาวิชารัฐศาสตร์  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ
  ตารางสอบกลางภาค 2/2562 (ภาคปกติ) 
  ตารางสอบปลายภาค 1/2562 (ภาคปกติ) 
  ตารางสอบกลางภาค 1/2562 (ภาคปกติ) 
  ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ภาคพิเศษ) 
  ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561 
     ประกาศรับสมัครประกวดธุงกาฬสินธุ์ระดับมัธยมตอนปลาย
     

     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ
     ด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ

     เข้ารับโล่รางวัลนำเสนอดีเด่น ประเภทบรรยาย โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     

     โครงการอบรมเสริมสร้างเยาวชนชุมชนเมืองรู้เท่าทันข่าวสารในยุคดิจิทัล
     

     ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทงปี 2562
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์