Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรผลิตหนังสั้น
  หมวด  กิจกรรม/โครงการ   วันที่ประกาศ  27-05-2562

24-25 พ.ค. 2562 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการมหกรรมวัฒนธรรมชนเผ่าร้อยแก่นสารสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรผลิตหนังสั้นนำโดย อาจารย์กนกเนตร พินิจด่านกลาง อาจารย์อารยา ลาน้ำเที่ยง เเละวิทยากรผู้ช่วยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์

โดยมี นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดฯ และนางธนวรรณ มันธยมนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กล่าวรายงาน

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักเรียนจากกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธุ์

#สาขาวิชานิเทศศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  16  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรม/โครงการ
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ  
  เข้ารับโล่รางวัลนำเสนอดีเด่น ประเภทบรรยาย โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  โครงการอบรมเสริมสร้างเยาวชนชุมชนเมืองรู้เท่าทันข่าวสารในยุคดิจิทัล 
  ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทงปี 2562 
  เข้ารับมอบเกียรติบัตร Cerifcate of attendence ให้กับอาจารย์ผู้สอน BTEC ที่ผ่านการฝึกอบรมอาจารย์ BTEC รุ่นที่ 1 
     ประกาศรับสมัครประกวดธุงกาฬสินธุ์ระดับมัธยมตอนปลาย
     

     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ
     ด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ

     เข้ารับโล่รางวัลนำเสนอดีเด่น ประเภทบรรยาย โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     

     โครงการอบรมเสริมสร้างเยาวชนชุมชนเมืองรู้เท่าทันข่าวสารในยุคดิจิทัล
     

     ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทงปี 2562
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์