Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทงปี 2562
  หมวด  กิจกรรม/โครงการ   วันที่ประกาศ  12-11-2562

คณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทงปี 2562 ภายใต้แนวคิดมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับเทศบาลตำบลสงเปลือย ณ หนองดินจี่
#คณะศิลปศาสตร์
#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  32  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรม/โครงการ
  เข้ารับโล่รางวัลนำเสนอดีเด่น ประเภทบรรยาย โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  โครงการอบรมเสริมสร้างเยาวชนชุมชนเมืองรู้เท่าทันข่าวสารในยุคดิจิทัล 
  เข้ารับมอบเกียรติบัตร Cerifcate of attendence ให้กับอาจารย์ผู้สอน BTEC ที่ผ่านการฝึกอบรมอาจารย์ BTEC รุ่นที่ 1 
  จัดโครงการอบรมบทบาทนักพัฒนาภาคเอกชนกับการพัฒนาธุรกิจชุมชน 
  จัดกิจกรรม English and Chinese fit and firm 


 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์