Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ
  หมวด  กิจกรรม/โครงการ   วันที่ประกาศ  18-12-2562

ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างสื่อสร้างสรรค์ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อการนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)

ซึ่งมีประเด็นบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

• บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อสร้างสรรค์ /ความรู้พื้นฐานสำหรับการถ่ายภาพ/ การจัดองค์ประกอบภาพ

• วางแผน / ปฏิบัติการเขียนบท เพื่อผลิตคลิปวิดีโอ

• การสร้างปกวิดีโอ

• การตัดต่อวิดีโอ และ การเผยแพรคลิปวิดีโอ

โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ อาจารย์กนกเนตร พินิจด่านกลาง และอาจารย์อารยา ลาน้ำเที่ยง อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  8  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรม/โครงการ
  เข้ารับโล่รางวัลนำเสนอดีเด่น ประเภทบรรยาย โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  โครงการอบรมเสริมสร้างเยาวชนชุมชนเมืองรู้เท่าทันข่าวสารในยุคดิจิทัล 
  ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทงปี 2562 
  เข้ารับมอบเกียรติบัตร Cerifcate of attendence ให้กับอาจารย์ผู้สอน BTEC ที่ผ่านการฝึกอบรมอาจารย์ BTEC รุ่นที่ 1 
  จัดโครงการอบรมบทบาทนักพัฒนาภาคเอกชนกับการพัฒนาธุรกิจชุมชน 
     ประกาศรับสมัครประกวดธุงกาฬสินธุ์ระดับมัธยมตอนปลาย
     

     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ
     ด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ

     เข้ารับโล่รางวัลนำเสนอดีเด่น ประเภทบรรยาย โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     

     โครงการอบรมเสริมสร้างเยาวชนชุมชนเมืองรู้เท่าทันข่าวสารในยุคดิจิทัล
     

     ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทงปี 2562
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์