Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ
  หมวด  กิจกรรม/โครงการ   วันที่ประกาศ  18-12-2562

ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างสื่อสร้างสรรค์ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อการนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)

ซึ่งมีประเด็นบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

• บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อสร้างสรรค์ /ความรู้พื้นฐานสำหรับการถ่ายภาพ/ การจัดองค์ประกอบภาพ

• วางแผน / ปฏิบัติการเขียนบท เพื่อผลิตคลิปวิดีโอ

• การสร้างปกวิดีโอ

• การตัดต่อวิดีโอ และ การเผยแพรคลิปวิดีโอ

โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ อาจารย์กนกเนตร พินิจด่านกลาง และอาจารย์อารยา ลาน้ำเที่ยง อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  8  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรม/โครงการ
  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานปฏิบัติงาน โรงเรียนโคกศรีเมือง 
   จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  เข้าร่วมออกบูธงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมกาฬสินธุ์ (Agritech and Innovation Center of Kalasin: AIC Kalasin) 
  เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #ครบรอบ 5 ปี 
  เข้าศึกษาดูงานและหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือกับบริษัทขอนแก่นแหอวนจำกัด 


 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์