Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ
  หมวด  กิจกรรม/โครงการ   วันที่ประกาศ  18-12-2562

ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างสื่อสร้างสรรค์ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อการนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)

ซึ่งมีประเด็นบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

• บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อสร้างสรรค์ /ความรู้พื้นฐานสำหรับการถ่ายภาพ/ การจัดองค์ประกอบภาพ

• วางแผน / ปฏิบัติการเขียนบท เพื่อผลิตคลิปวิดีโอ

• การสร้างปกวิดีโอ

• การตัดต่อวิดีโอ และ การเผยแพรคลิปวิดีโอ

โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ อาจารย์กนกเนตร พินิจด่านกลาง และอาจารย์อารยา ลาน้ำเที่ยง อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  8  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรม/โครงการ
  ผู้บริหารและบุคลากร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศิลปศาสตร์ 
  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการปฐมพยาบาลและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว  
  โครงการบริการวิชาการอบรมทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก เพื่อการศึกษาพัฒนาสู่สากลในยุค Thailand 4.0 
  Run for FLA เดิน วิ่ง เพื่อทุนการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
  เข้ารับโล่รางวัลนำเสนอดีเด่น ประเภทบรรยาย โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญน้องๆนักเรียน ระดับชั้น ม.5-ม.6 โรงเรียนในสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และนักศึกษาสังกัดคณะศิลปศาสตร์
     

     ข่าวดีมาแล้ว สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาที่ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563
     

     ผู้บริหารและบุคลากร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศิลปศาสตร์
     

     โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการปฐมพยาบาลและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
     

     โครงการบริการวิชาการอบรมทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก เพื่อการศึกษาพัฒนาสู่สากลในยุค Thailand 4.0
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์