Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  โครงการบริการวิชาการอบรมทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก เพื่อการศึกษาพัฒนาสู่สากลในยุค Thailand 4.0
  หมวด  กิจกรรม/โครงการ   วันที่ประกาศ  02-04-2563
English for21th Century/ Western Civilization / Isan Civilization by Mr. Martin Wheeler วิทยากรภายนอก (University of Cambridge/ เกียรตินิยมอันดับ1 ภาษาละติน University of London, UK) โครงการบริการวิชาการอบรมทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก เพื่อการศึกษาพัฒนาสู่สากลในยุค Thailand 4.0
วันที่ 16 มีนาคม 2563คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และในขณะเดียวกันเป็นการแลกเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยใช้กิจกรรมทางภาษาตะวันตก อีกทั้งการจัดโครงการฯในครั้งนี้ นักศึกษาจะได้มีความรู้พร้อมทั้งประสบการณ์ เพิ่มศักยภาพในการสื่อสารอีกทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก จากเจ้าของภาษาโดยตรง ส่งเสริมความสุขต่อผู้เรียน มีวิสัยทัศน์ทีกว้างไกลมีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  5  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรม/โครงการ
  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานปฏิบัติงาน โรงเรียนโคกศรีเมือง 
   จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  เข้าร่วมออกบูธงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมกาฬสินธุ์ (Agritech and Innovation Center of Kalasin: AIC Kalasin) 
  เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #ครบรอบ 5 ปี 
  เข้าศึกษาดูงานและหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือกับบริษัทขอนแก่นแหอวนจำกัด 


 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์