Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  โครงการพัฒนาหลักสูตร WiL หรือ Co-op
  หมวด  กิจกรรม/โครงการ   วันที่ประกาศ  20-08-2563
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
จัดโครงการพัฒนาหลักสูตร WiL หรือ Co-op เพื่อให้หลักสูตรใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตรในรูปแบบการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการทำงาน (WiL) และ ส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการการ ทำงาน (CEWEI) ตลอดจนสอดคล้องกับการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย (Reinventing) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวางแผน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  3  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรม/โครงการ
  งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (ผศ.วราพร พูลเกษ) 
  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานปฏิบัติงาน โรงเรียนโคกศรีเมือง 
   จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  เข้าร่วมออกบูธงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมกาฬสินธุ์ (Agritech and Innovation Center of Kalasin: AIC Kalasin) 
  เข้าศึกษาดูงานและหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือกับบริษัทขอนแก่นแหอวนจำกัด 
     การรับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการเยาวชนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2564
     การรับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการเยาวชนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2564

     งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (ผศ.วราพร พูลเกษ)
     

     โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานปฏิบัติงาน โรงเรียนโคกศรีเมือง
     

      จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
     

     เข้าร่วมออกบูธงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมกาฬสินธุ์ (Agritech and Innovation Center of Kalasin: AIC Kalasin)
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์