Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  จัดกิจกรรมEngilsh and Chinese fit and firm
  หมวด  กิจกรรม/โครงการ   วันที่ประกาศ  20-08-2563
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 งานพัฒนานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมEngilsh and Chinese fit and firm ซึ่งในกิจกรรมมีการให้ความรู้ทางด้านภาษาจีน จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาเฉพาะด้าน พร้อมกับกิจกรรมในห้องเรียนที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะและความรู้ ตลอดจนการเสริมทักษะด้านการสื่อสาร เพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการนำใช้ในสถานการณ์จริง ปัจจุบันถือว่าทักษะทางด้านภาษานั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะนำไปใช้ให้ทันต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม รองคณบดีรักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องA 202 อาคารฟ้าแดดสงยาง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมีอาจารย์ อภินันท์ ธรรมอินทร์ลาด อาจารย์ภาษาจีน ในการดำเนินกิจกรรมมีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  13  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรม/โครงการ
  งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (ผศ.วราพร พูลเกษ) 
  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานปฏิบัติงาน โรงเรียนโคกศรีเมือง 
   จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  เข้าร่วมออกบูธงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมกาฬสินธุ์ (Agritech and Innovation Center of Kalasin: AIC Kalasin) 
  เข้าศึกษาดูงานและหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือกับบริษัทขอนแก่นแหอวนจำกัด 
     การรับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการเยาวชนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2564
     การรับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการเยาวชนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2564

     งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (ผศ.วราพร พูลเกษ)
     

     โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานปฏิบัติงาน โรงเรียนโคกศรีเมือง
     

      จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
     

     เข้าร่วมออกบูธงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมกาฬสินธุ์ (Agritech and Innovation Center of Kalasin: AIC Kalasin)
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์