Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  โครงการหลักสูตรพันธุ์ใหม่ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)
  หมวด  กิจกรรม/โครงการ   วันที่ประกาศ  02-09-2563
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการหลักสูตรพันธุ์ใหม่ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) ซึ่งโครงการครั้งนี้มีการบรรยาย “นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และการเจาะลึก “Insight ข้อมูลการรับสมัครปีการศึกษา 2563” โดย อาจารย์กาธร สารวรรณ ตลอดจน “หลักการเขียนบทความ (Content) ประชาสัมพันธ์หลักสูตร” วิทยากรโดย นายอัฐพล ไชยอนันต์, นางศุรางค์รัตน์ จินตนะสถิระกุล และคณะมีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  14  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรม/โครงการ
  งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (ผศ.วราพร พูลเกษ) 
  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานปฏิบัติงาน โรงเรียนโคกศรีเมือง 
   จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  เข้าร่วมออกบูธงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมกาฬสินธุ์ (Agritech and Innovation Center of Kalasin: AIC Kalasin) 
  เข้าศึกษาดูงานและหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือกับบริษัทขอนแก่นแหอวนจำกัด 
     การรับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการเยาวชนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2564
     การรับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการเยาวชนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2564

     งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (ผศ.วราพร พูลเกษ)
     

     โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานปฏิบัติงาน โรงเรียนโคกศรีเมือง
     

      จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
     

     เข้าร่วมออกบูธงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมกาฬสินธุ์ (Agritech and Innovation Center of Kalasin: AIC Kalasin)
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์