Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  ตรวจประเมินโครงการยกระดับบริการบ้านพักชุมชนสู่การเป็นโฮมสเตย์ฯ ของบ้านหนองแวงภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
  หมวด  กิจกรรม/โครงการ   วันที่ประกาศ  02-09-2563
คณะศิลปศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนในการดำเนินโครงการยุวชนอาสา โดยได้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2563 โดยมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจประเมินโครงการยกระดับบริการบ้านพักชุมชนสู่การเป็นโฮมสเตย์ฯ ของบ้านหนองแวงภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ซึ่งเป็นโครงการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมกับชุมชนในการขับเคลื่อนชุมชนร่วมกันกับมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริงมีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  3  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรม/โครงการ
  เอกสาร กยศ. สำหรับรายเก่า/รายใหม่ ประจำปี 2564 
  งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (ผศ.วราพร พูลเกษ) 
  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานปฏิบัติงาน โรงเรียนโคกศรีเมือง 
   จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  เข้าร่วมออกบูธงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมกาฬสินธุ์ (Agritech and Innovation Center of Kalasin: AIC Kalasin) 


 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์