Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพด้านภาษาและการสื่อสาร การท่องเที่ยวและบริการ การบริหารปกครองและการพัฒนาท้องถิ่น  ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่หลากหลายรูปแบบ พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการบนพื้นฐานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงความร่วมมือในท้องถิ่นและภูมิภาค”

 

พันธกิจ

1) จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพด้านภาษาและการสื่อสาร การท่องเที่ยวและบริการ การบริหารปกครองและการพัฒนาท้องถิ่นมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2) ผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่หลากหลายสอดคล้องความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาคและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ท้องถิ่น โดยความร่วมมือกับภาคี

3) เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้บริการวิชาการทางด้านภาษาและการสื่อสาร การท่องเที่ยวและบริการ การบริหารปกครองและการพัฒนาท้องถิ่น สู่ท้องถิ่น และภูมิภาค

4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มุ่งส่งเสริมและยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์