Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ


 

  ปรัชญา

นำศาสตร์ ปราชญ์ศิลป

 

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำด้านสังคมศาสตร์เชี่ยวชาญด้านวิจัยเชิงพื้นที่และรับใช้สังคมอย่างบูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม เป็นบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ

2.ส่งเสริมด้านการวิจัยและการบริการวิชาอย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น มีการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและงานวิชาการในระดับประเทศ

3. สร้างระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม

4.การบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและปลูกฝังให้มีความตระหนักถึงอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

5. สร้างระบบการจัดหารายได้เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

 

อัตลักษณ์บัณฑิต

    คุณธรรม นำความรู้สู่การพัฒนที่ยั่งยืน 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์