Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

หลักสูตรการท่องเที่ยว


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว

    1. ชื่อหลักสูตร

        1.1 ภาษาไทย      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

   1.2 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Arts Program in Tourism

    2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

        2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย        ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การท่องเที่ยว)

        2.2 ชื่อย่อภาษาไทย         ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)

        2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     Bachelor of Arts Program in Tourism

        2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ     B.A. (Tourism)

    3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   133    หน่วยกิต

    4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

        ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่

           4.1 ประกอบอาชีพในธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

              มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยวต่างประเทศ พนักงานวางแผนและจัดรายการนำเที่ยว

           4.2  ประกอบอาชีพในธุรกิจภาคบริการอื่น ๆ

              ธุรกิจโรงแรม เช่น พนักงานต้อนรับส่วนหน้า พนักงานบริการอาหารและภัตตาคาร เป็นต้น

              ธุรกิจการบิน เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน เป็นต้น

              ธุรกิจเรือสำราญ เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานบริการอาหาร และบาร์เทนเดอร์ เป็นต้น

           4.3  ประกอบอาชีพในหน่วยงานหรือองค์กรของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

      นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลทางการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว ผู้ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว พนักงานต้อนรับ พนักงานให้ข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยว อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสถาบันการศึกษาด้านการท่องเที่ยว         ผู้ดำเนินงานในการจัดประชุมและนิทรรศการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ ท่าเรือ สถานีขนส่ง เป็นต้น

        

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์