Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


       
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารมี ลางคุลานนท์    
    หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    
             
   
อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์   ผศ.ทรงเกียรติ ซาตัน   ผศ.ดร.ประวิชญา ณัฏฐากรกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
         

 

   
อาจารย์ ดร.สุชานาถ สิงหาปัด   อาจารย์อ๊อต โนนกระยอม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   อาจารย์ประจำสาขาวิชาภนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
           
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา สุรางค์กุล   อาจารย์ณัฐนันท์ สีดาแก้ว   อาจารย์ปรีชา ทับสมบัติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
         
   
อาจารย์พรพิทักษ์ เห็มบาสัตย์   อาจารย์อภิรดี ดอนอ่อนเบ้า   อาจารย์นิตยา ปรูกระโทก
อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
           
       
         


  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์