Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


       
      อาจารย์กมลพัฒน์ ไชยสงคราม  
                      หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
             
   
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี อาจารย์พจมาน  อินทร์อุดม Mr.Liu Xinping
    อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
         
         

  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์