Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว


       
    อาจารย์ฟุ้งเกียรติ มหิพันธุ์    
    หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว    
             
   
อาจารย์ ดร.มัลลิกา นาจันทอง   อาจารย์ภูมิ หมั่นพลศรี   อาจารย์ ดร.ศักดิ์เกษม ปานะลาด
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว   อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว   อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
         
       
    อาจารย์มยุรดา มหิพันธุ์    
    อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว    

  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์