Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

สาขาวิชานิติศาสตร์


       
    อาจารย์นันทนา  ศิริชาติ    
    หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์    
             
   
ว่าที่ร้อยตรีเกริกไกร นรภาร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล พิมพ์แก้ว
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์   อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์   อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
         
   
อาจารย์ศุภชัย ฉัตรจรัสกูล   จ่าสิบตรี โกสินทร์ อัตโสภณ   อาจารย์อภิเชษฐ เสมอใจ
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์   อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์   อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์