Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

สำนักงานคณบดี


       
    นายเด่นทนง ภูนาโคก    
   

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์

   
             
   
นางสุธาสินี สุรินทร์  

นางสาวอมรรัตน์ กั้วมาลา

  นายประเสริฐ โคษา

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติหน้าที่การเงินและงานบุคคล

 

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่งานแผนและงบประมาณ

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรม

         
   
นางสาวเพชรลดา วรสาร   นางสาวปวีณา วรแสง   นางสาวสุนันทา จันมีวงษ์

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่งานประกันคุณภาพและวิจัย

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่งานวิชาการและสหกิจศึกษา

 

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่งานวิชาการและหลักสูตร

       
   
นางจูมจำปา โยธาวงษ์   นายเศรษฐพงศ์ แพงจันทร์   นายภาณุพงศ์ แสนปากดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกองทุนกู้ยืม

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ

  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์