Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการ Community volunteer service Camp  (อ่าน 100) 
ขอเชิญร่วม โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน โดย สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (อ่าน 105) 
ขอเชิญร่วมงานและร่วมแข่งขันโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 75) 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้วยสมาร์ทโฟน (อ่าน 129) 
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมยินดีกับ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เนื่องในวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี คณะศิลปศาสตร์ (อ่าน 169) 
#สาขาวิชานิเทศศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วม Workshop เตรียมความพร้อมผลิตรายการสารคดี (อ่าน 131) 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาประชาธิปไตยชุมชน ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาบัวนครพนม  (อ่าน 100) 
ประกาศเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (อ่าน 254) 
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน“ (อ่าน 75) 
มีข้อมูลทั้งหมด  29  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/2

1 2
     ประกาศรับสมัครประกวดธุงกาฬสินธุ์ระดับมัธยมตอนปลาย
     

     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ
     ด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ

     เข้ารับโล่รางวัลนำเสนอดีเด่น ประเภทบรรยาย โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์