Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 กิจกรรม/โครงการ  ค้นหาข่าว :
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรผลิตหนังสั้น (อ่าน 204) 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/ 2562  (อ่าน 298) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม รองคณบดี และอาจารย์นิลวรรณ สายสมบัติ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ติดตามนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากคณะศิลปศาสต (อ่าน 224) 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศ อินโดนีเซีย (อ่าน 141) 
ประชุมความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์สิรินธรและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เพื่อเตรียมงานครบรอบ 10 ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร (อ่าน 208) 
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาจีนระยะสั้น ภายใต้ MOU ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัย Guiyang (อ่าน 158) 
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 253) 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จัดโครงการเตรียมความพร้อมสิงห์น้ำดำในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 247) 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ (อ่าน 253) 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ (อ่าน 204) 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ (อ่าน 406) 
สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้  (อ่าน 175) 
สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรมจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ (อ่าน 332) 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ (อ่าน 306) 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ (อ่าน 358) 
สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์ อบรมถ่ายทอดกระบวนการฟอกย้อมสีสิ่งทอพื้นบ้าน เพื่อก้าวสู่มาตรฐาน ภายใต้โครงการ Kalasin City : Traditional and Creative Textiles.  (อ่าน 150) 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 235) 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสิธุ์ จัดสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะศิลปศาสตร์  (อ่าน 178) 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประชุมบุคลากร เพื่อรับฟังนโยบาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน (อ่าน 171) 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 362) 
มีข้อมูลทั้งหมด  71  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/4

1 2 3 4
     ประกาศรับสมัครประกวดธุงกาฬสินธุ์ระดับมัธยมตอนปลาย
     

     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ
     ด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ

     เข้ารับโล่รางวัลนำเสนอดีเด่น ประเภทบรรยาย โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์