Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 กิจกรรม/โครงการ  ค้นหาข่าว :
โครงการอบรมเสริมสร้างเยาวชนชุมชนเมืองรู้เท่าทันข่าวสารในยุคดิจิทัล (อ่าน 348) 
ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทงปี 2562 (อ่าน 395) 
เข้ารับมอบเกียรติบัตร Cerifcate of attendence ให้กับอาจารย์ผู้สอน BTEC ที่ผ่านการฝึกอบรมอาจารย์ BTEC รุ่นที่ 1 (อ่าน 418) 
จัดโครงการอบรมบทบาทนักพัฒนาภาคเอกชนกับการพัฒนาธุรกิจชุมชน (อ่าน 417) 
จัดกิจกรรม English and Chinese fit and firm (อ่าน 455) 
ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยสร้างชาติ”โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาภาวะการนำ ภาวะการบริหาร และภาวะคุณธรรมให้กับนักศึกษา เพื่อร่วมบูรณาการในการสร้างชาติและนำประเทศไทยให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป (อ่าน 360) 
กิจกรรม Film on tour  (อ่าน 413) 
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 (อ่าน 400) 
เข้าร่วมในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๔ ปี (อ่าน 357) 
เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562  (อ่าน 291) 
เข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยเชิงคุณภาพ และเรื่องการโจรกรรมทางวรรณกรรมในวงการวิชาการ (อ่าน 351) 
จัดประกวดFla Freshy Night 2019 (อ่าน 339) 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 (อ่าน 292) 
ผู้เข้าประกวด ดาวกระจาย คณะศิลปศาสตร์ (อ่าน 292) 
ผู้เข้าประกวด ดาว-เดือน คณะศิลปศาสตร์ (อ่าน 305) 
โครงการFreshy Nigt 2019 (อ่าน 174) 
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 389) 
กิจกรรม English and Chinese fit and firm #กิจกรรมดีดีที่ทำให้ทุกคนได้คุยได้สื่อสารกับเจ้าของภาษา (อ่าน 304) 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรผลิตหนังสั้น (อ่าน 429) 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/ 2562  (อ่าน 511) 
มีข้อมูลทั้งหมด  109  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/6

1 2 3 4 5 6


 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์