Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 กิจกรรม/โครงการ  ค้นหาข่าว :
สาขาวิชานิติศาสตร์จัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 335) 
สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการบริการวิชาการวิจัยและพัฒนาแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 179) 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน คณะศิลปศาสตร์  (อ่าน 164) 
สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ (อ่าน 187) 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเป็นวิทยากรอบรมการจัดการทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอ ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 278) 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจประชุมผู้ปกครองนักศึกษา กิจกรรมเรียนรู้และวัฒนธรรมจีนระยะสั้นมหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง สาธารรัฐประชาชนจีน (อ่าน 163) 
การพัฒนหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพัฒนาเชิงบูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ (อ่าน 185) 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 307) 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 158) 
โครงการเผยแพร่และส่งเสริมมรกดภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ การลำทำนองกาฬสินธุ์ (อ่าน 188) 
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 337) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ธุรกิจบนมือถือ (อ่าน 143) 
คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ร่วมนำเสนอแผนงานการขับเคลื่อนคณะศิลปศาสตร์ (อ่าน 384) 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนกลางแก่นักเรียนระดับมัธยมจังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 171) 
สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร  (อ่าน 128) 
ขอแสดงความยินดีกับนายสุริยา โคตรสขึง นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับมอบทุนการศึกษาจาก เอเชียโมดิฟายด์ สตาร์ช จํากัด (อ่าน 188) 
สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์จัดโครงการปั้น ปิ้ง ปันรัก (บุญข้าวจี่) ณ เฮือนนาดอน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  (อ่าน 258) 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พานักศึกษาออก “ค่ายฝึกภาษา ทำความดี สร้างวิถีพลเมือง“ (อ่าน 196) 
สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการบริการวิชาการหมู่บ้านต้นแบบคณะศิลปศาสตร์ ณ กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านหนองอีบุตร (อ่าน 195) 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดสัมมนาโครงการสร้างวิชวลเอฟเฟคภาพยนตร์ฮอลลีวูด (อ่าน 304) 
มีข้อมูลทั้งหมด  71  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/4

1 2 3 4
     ประกาศรับสมัครประกวดธุงกาฬสินธุ์ระดับมัธยมตอนปลาย
     

     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ
     ด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ

     เข้ารับโล่รางวัลนำเสนอดีเด่น ประเภทบรรยาย โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์