Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 กิจกรรม/โครงการ  ค้นหาข่าว :
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศ อินโดนีเซีย (อ่าน 467) 
ประชุมความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์สิรินธรและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เพื่อเตรียมงานครบรอบ 10 ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร (อ่าน 518) 
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาจีนระยะสั้น ภายใต้ MOU ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัย Guiyang (อ่าน 445) 
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 588) 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จัดโครงการเตรียมความพร้อมสิงห์น้ำดำในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 559) 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ (อ่าน 593) 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ (อ่าน 522) 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ (อ่าน 901) 
สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้  (อ่าน 429) 
สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรมจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ (อ่าน 782) 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ (อ่าน 779) 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ (อ่าน 817) 
สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์ อบรมถ่ายทอดกระบวนการฟอกย้อมสีสิ่งทอพื้นบ้าน เพื่อก้าวสู่มาตรฐาน ภายใต้โครงการ Kalasin City : Traditional and Creative Textiles.  (อ่าน 429) 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 525) 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสิธุ์ จัดสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะศิลปศาสตร์  (อ่าน 454) 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประชุมบุคลากร เพื่อรับฟังนโยบาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน (อ่าน 436) 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 842) 
สาขาวิชานิติศาสตร์จัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 681) 
สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการบริการวิชาการวิจัยและพัฒนาแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 446) 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน คณะศิลปศาสตร์  (อ่าน 416) 
มีข้อมูลทั้งหมด  108  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/6

1 2 3 4 5 6


 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์