Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 กิจกรรม/โครงการ  ค้นหาข่าว :
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ นำโดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วม Workshop กระบวนการการเเสดงละครเร่ (อ่าน 171) 
ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 309) 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ออกบริการวิชาการโครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย (อ่าน 133) 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และอาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสานต่อโครงการพัฒนาสินค้าโอทอปผ้าและสิ่งทอพื้นบ้าน (อ่าน 128) 
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ บริการวิชาการ พัฒนาทักษะความรู้ทางกฎหมาย และแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียน  (อ่าน 224) 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เข้าร่วมประกวดภูมิปัญญาทางด้านอาหาร การทำขนมจากข้าวเหนียวเขาวง (อ่าน 114) 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เข้าร่วมแสดงในงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 (อ่าน 284) 
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 103) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้วยสมาร์ทโฟน (อ่าน 275) 
ผู้บริหาร บุคลากร ร่วมโครงการเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ 30 มกราคม 2562 (อ่าน 211) 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีน  (อ่าน 129) 
มีข้อมูลทั้งหมด  71  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/4

1 2 3 4
     ประกาศรับสมัครประกวดธุงกาฬสินธุ์ระดับมัธยมตอนปลาย
     

     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ
     ด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ

     เข้ารับโล่รางวัลนำเสนอดีเด่น ประเภทบรรยาย โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์