Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 กิจกรรม/โครงการ  ค้นหาข่าว :
สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ (อ่าน 464) 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเป็นวิทยากรอบรมการจัดการทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอ ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 628) 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจประชุมผู้ปกครองนักศึกษา กิจกรรมเรียนรู้และวัฒนธรรมจีนระยะสั้นมหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง สาธารรัฐประชาชนจีน (อ่าน 413) 
การพัฒนหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพัฒนาเชิงบูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ (อ่าน 468) 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 577) 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 413) 
โครงการเผยแพร่และส่งเสริมมรกดภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ การลำทำนองกาฬสินธุ์ (อ่าน 439) 
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 684) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ธุรกิจบนมือถือ (อ่าน 408) 
คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ร่วมนำเสนอแผนงานการขับเคลื่อนคณะศิลปศาสตร์ (อ่าน 785) 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนกลางแก่นักเรียนระดับมัธยมจังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 461) 
สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร  (อ่าน 394) 
ขอแสดงความยินดีกับนายสุริยา โคตรสขึง นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับมอบทุนการศึกษาจาก เอเชียโมดิฟายด์ สตาร์ช จํากัด (อ่าน 540) 
สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์จัดโครงการปั้น ปิ้ง ปันรัก (บุญข้าวจี่) ณ เฮือนนาดอน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  (อ่าน 645) 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พานักศึกษาออก “ค่ายฝึกภาษา ทำความดี สร้างวิถีพลเมือง“ (อ่าน 544) 
สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการบริการวิชาการหมู่บ้านต้นแบบคณะศิลปศาสตร์ ณ กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านหนองอีบุตร (อ่าน 474) 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดสัมมนาโครงการสร้างวิชวลเอฟเฟคภาพยนตร์ฮอลลีวูด (อ่าน 640) 
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ นำโดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วม Workshop กระบวนการการเเสดงละครเร่ (อ่าน 437) 
ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 628) 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ออกบริการวิชาการโครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย (อ่าน 379) 
มีข้อมูลทั้งหมด  108  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/6

1 2 3 4 5 6


 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์