Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

อาจารย์นิตยา ปรูกระโทก


ประวัติและผลงานทางวิชาการ

    (ภาษาไทย)   :         นิตยา  ปรูกระโทก

    (ภาษาอังกฤษ) :       Nittaya Prugratok

          หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก 

                   สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์

                   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มือถือ 089 864 4503

                   E-mail :nittaya.prugratok@gmail.com

ประวัติการศึกษา

          2555   วิทยานิพนธ์ระดับดี ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม. พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          2550   เกียรตินิยมอันดับ 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. การจัดการการพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานวิชาการ

1) บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ

สิริกร บุญสังข์, นิตยา ปรูกระโทก, จารุณี มงคลแก้ว และนัฏฐา มณฑา. (2560). การพัฒนาชุมชน

ต้นแบบในการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข. วารสารชุมชนวิจัย, 12 (2): พฤษภาคม – สิงหาคม 2560. (TCI2)

นิตยา ปรูกระโทก. (2558). “การสะสมทุนทางสังคมสู่การสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน” ในวารสารวิถีสังคมมนุษย์. 3 (2): กรกฎาคม - ธันวาคม. หน้า 238-256. (TCI2)

2) บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ ระดับชาติ

อภิรดี ดอนอ่อนเบ้า, นิตยา ปรูกระโทก,และ ธวัชชัย เคหะบาล. (2561). การประเมินผลกระทบทาง       สุขภาพในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว กรณีศึกษาเทศบาล เมืองกาฬสินธุ์. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ         CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย           จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วันที่ 28-31 มกราคม 2561. หน้า 664-673

อภิรดี ดอนอ่อนเบ้า, นิตยา ปรูกระโทก, ธวัชชัย เคหะบาล, นิติยา ค้อไผ่, และ คมสัน เหมือนชาติ.         (2560). การประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดทำธรรมนูญ      สุขภาพ           กรณีศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครือข่ายนิสิต    นักศึกษา คณาจารย์การพัฒนาชุมชน สังคม และท้องถิ่น CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 เรื่อง “ลดความ    เหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคมด้วยพลังชุมชน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี           ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี. วันที่ 6- 10 กุมภาพันธ์  2560. หน้า 11-20

อารยา  ลาน้ำเที่ยง, นิตยา ปรูกระโทก และอาทิตย์ บุดดาดวง. (2560). รูปแบบส่วนผสมทาง    การตลาด         เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตและผู้บริโภค กรณีศึกษา ตลาดนัดสีเขียว       อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครือข่ายนิสิต นักศึกษา          คณาจารย์การพัฒนาชุมชน สังคม และท้องถิ่น CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 เรื่อง “ลดความเหลื่อมล้ำ         สร้างความเป็นธรรมในสังคมด้วยพลังชุมชน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ตำบลนาวุ้ง        อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี. วันที่ 6- 10 กุมภาพันธ์  2560 หน้า 35-53

อาทิตย์ บุดดาดวง, นิตยา ปรูกระโทก และอารยา ลาน้ำเที่ยง. (2560). การพัฒนาตลาดนัดสีเขียวด้วยทุนทางสังคมท้องถิ่น กรณีเครือข่ายตลาดนัดสีเขียว อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11  “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0” ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 9 มิถุนายน 2560 หน้า 1011-1024.

ธวัชชัย เคหะบาล และคณะ. (2560). กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุใน     ท้องถิ่นแบบ      มีส่วนร่วม :  กรณีศึกษาตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์. รวม         บทคัดย่อการประชุม      วิชาการและเสนอผลงานและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ณ วิทยาลัยบัณฑิต         เอเชีย อำเภอเมืองขอนแก่น         จังหวัดขอนแก่น. วันที่ 6 ตุลาคม 2560. หน้า 1,425-1,438

3) โครงงานวิจัย

นิตยา ปรูกระโทก และคณะ. (2560). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์รูปแบบการพัฒนาตลาดนัดสีเขียว

        กมลาไสยอย่างมีส่วนร่วมของผู้ผลิตและผู้บริโภค กรณี เครือข่ายตลาดนัดสีเขียวกมลาไสย

        จังหวัดกาฬสินธุ์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

สิริกร บุญสังข์, จารุณี มงคลแก้ว,  นัฏฐา มณฑา และ นิตยา ปรูกระโทก. (2560). รายงานวิจัยฉบับ

          สมบูรณ์การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อชุมชนอยู่เย็นเป็น สุข. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์