Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

อ.ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว


ประวัติ

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายยุทธพงษ์  เขื่อนแก้ว      

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Yuttapong KhuenKhaew

 ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์

 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

  เลขที่ 13 หมู่ 14  ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์  46230

  หมายเลขโทรศัพท์ 043-602057 โทรสาร 043-602057

  โทรศัพท์มือถือ 083-0036086 E-mail punnondesine@hotmail.com

ประวัติการศึกษา ต้องระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชา และปีที่จบการศึกษา

ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษา

สาขาที่จบ

สถาบัน

ปีที่จบการศึกษา

ปริญญาโท 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

(ศศ.ม.)

รัฐศาสตร์

(การปกครอง)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

18 สิงหาคม 2557

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

(ศศ.บ.)

รัฐศาสตร์ (การปกครอง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

30 เมษายน 2555

  งานวิจัย

 หัวหน้าวิจัย

1.งานวิจัย คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร :The Quality of Working Life of Burmese Migrant Workers in SamutSakhon Province บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2557

2.งานวิจัย เรื่อง ความรู้ความเข้าทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งบูรณาการกับรายวิชาการเมืองและการบริหารประเทศไทย, กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในงานวิจัย ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)

 ผู้ร่วมวิจัย

1.โครงการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมการขับเคลื่อนประชาธิปไตยชุมชนตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม The Promotion Driven Democratic Communities in Mueang Mai Subdistrict Songkhram Province. ทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

2.โครงการวิจัย เรื่อง การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าชาวไทญ้อสู่เยาวชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ Inheritance wisdom weaving TAI NYO to youth by information technology in Somdet Didtrict Kalasin Province. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี

3. ถ่ายทอดนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนากระบวนการผลิตขนมจีนเชิงพาณิชย์ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ชื่อโครงการวิจัย ควายชน:วัฒนธรรมกับการพนันแฝงบนเกาะสมุย Buffalo crash : Culture and Gaming at kon samui ทุน วช. ชื่อทุน ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ (24789)  ปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

5. ชื่อโครงการวิจัย อัตลักษณ์ ความคิดทางการเมืองและสำนึกทางการเมืองของประชาชนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย Identities Political Thought and Political Consciousness of People from Northern and Northeastern Regions of Thailand ชื่อแผนงาน/ชุดโครงการกลไกและแนวทางการพัฒนาการสื่อสารทางการเมืองด้วยบทเพลงพื้นบ้านภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานเพื่อความปรองดองและความสามัคคี ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา – มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

6. ชื่อโครงการวิจัย รูปแบบการบูรณาการการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์ Model of integration between the participating organizations involved for policy elderly care at Kalasin province.ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561

7. ชื่อโครงการวิจัย “การพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีสารเทศกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย – ลาว - เวียดนาม ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ : หนองคาย  นครพนม  มุกดาหาร” ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ผลงานวิจัย/วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์

1. หนังสือร้อยภาพเล่าเรื่องเมืองกาฬสินธุ์ บทที่ 4 บทความวิชาการ เรื่อง วัฒนธธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน ใน จัดทำโดยงานวารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์บทความวิชาการ เรื่องวัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน Pu-thai Culture, Prae-wa Silk, Pa-sa-weuy Pu-pan. (2560).หนังสือร้อยภาพเล่าเรื่องเมืองกาฬสินธุ์ ARRANGING THE PICTURES FOR TELLING STORY OF KALASIN CITY. ISBN 978-74-9711-11-8 (หน้า 130-156) (สืบค้นเพิ่มเติม: goo.gl/7xeUf6)

2. บทความวิจัย เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทางานของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร นำเสนอในงานประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่15 มหาวิทยาลัยบูรพา

3. บทความวิจัย เรื่อง ความรู้ความเข้าทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ISSN 2351 – 0455 ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2559

4. บทความวิจัย เรื่องการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าชาวไทหญ้อสู่เยาวชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ นำเสนอทั้งแบบโปสเตอร์ และการบรรยายในส่วนงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 HERP CONGREES V โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

5. บทความวิจัย Research articles : Jigsaw Cooperrative Learning on Models of Curriculum Development of Curriculum Development  for Second Year Student. Proceedings of Australia and New Zealand Business, Law and Social Science Conferrence 2017, Novotel Sydncy Centrai, Sydncy, Australia, 18- 20 August 2017 ; ISBN 978-0-99466029-6-1

6. บทความวิจัย เรื่อง การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าชาวไทญ้อสู่เยาวชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์.การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 (CASNIC2017) “The University of Everywhere : International Networking” วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น.(ISBN 978-616-91857-6-5).

7. บทความวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ไทในจังหวัดกาฬสินธุ์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 MCU Nan Congress II ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 9 กันยายน พ.ศ.2561

8. บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ หนองคาย นครพนม และมุกดาหาร วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์