คณะกรรมการประจำคณะ

รองศาสตราจารย์พีรสิทธิ์ คำนวนศิลป์

(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

รองศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์

(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์

(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

คณบดี คณะศิลปศาสตร์ (ประธานกรรมการ)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (กรรมการ)
หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (กรรมการ)
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (กรรมการ)

.

หัวหน้าสาขาวิชานรัฐประศาสนศาสตร์ (กรรมการ)
หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ (กรรมการ)
หัวหน้าสาขาวิชานิเทศาสตร์ (กรรมการ)
หัวหน้าสาขาวิชานนิติศาสตร์ (กรรมการ)

.

นายธวัชชัย เคหะบาล

ตัวแทนคณาจารย์ประจำ (กรรมการ)

นายศุภชัย ฉัตรจรัสกูล

ตัวแทนคณาจารย์ประจำ(กรรมการ)

หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์

กรรมการและเลขานุการ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn