คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 0658/2566 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ประสาท เนืองเฉลิม
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา นาจันทอง
รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย
กรรมการ

อาจารย์อ๊อต โนนกระยอม
หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กรรมการ

อาจารย์นิลวรรณ สายสมบัติ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
กรรมการ

อาจารย์ภูมิ หมั่นพลศรี
หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครเจตน์ ชัยภูมิ
หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรินดา กมลเขต
หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนา ศิริชาติ
หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
กรรมการ

ผศ. กนกเนตร พินิจด่านกลาง
หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์
กรรมการ

อาจารย์ธีติพล วิมุกตานนท์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการ

ผศ. กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์
ตัวแทนจากคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

อาจารย์อภิเชษฐ เสมอใจ
ตัวแทนจากคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

นายเด่นทนง ภูนาโคก
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานคณบดี
กรรมการและเลขานุการ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn