คณะผู้บริหาร

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา อินทนิล

                 ผู้ช่วยคณบดี  ฝ่ายบริการการศึกษา

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริยา ป้องศิริ 

                       ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์

                      อาจารย์ ธวัชชัย เคหะบาล

                   ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ

                                                                                                                              อาจารย์ธีรนันท์ ขันตี 

                                                                                                                       ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายสื่อสารมวลชน                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn