ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต  แสนปากดี
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
         ว่าที่ร้อยตรีเกริกไกร นรภาร
รองคณบดีงานบริหารและวางแผน

 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา นาจันทอง
รองคณบดีงานวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา อินทนิล
รองคณบดีงานกิจการนักศึกษา
อาจารย์ธีรนันท์ ขันตี
ผู้ช่วยคณบดีงานบริหารและวางแผน
อาจารย์พรพิทักษ์ เห็มบาสัตย์
ผู้ช่วยคณบดีงานวิชาการและวิจัย
อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล
ผู้ช่วยคณบดีงานวิชาการและวิจัย

อาจารย์อารยา ลาน้ำเที่ยง
ผู้ช่วยคณบดีงานกิจการนักศึกษา
นายเด่นทนง ภูนาโคก
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn