จัดโครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 นำโดยว่าที่ร้อยตรีเกริกไกร นรภาร รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณาจารย์ นักศึกษา ณ บ้านโนนเที่ยงศิริมงคล ม.15 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

แชร์เรื่องนี้

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ผลงานอื่นๆ

Uncategorized

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 คลีนิควิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน SCOPUS เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัยได้มีความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนบทความ รวมถึงขั้นตอน แหล่งตีพิมพ์ วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม

Uncategorized

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ อาคารฟ้าแดดสงยาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน