ที่ชื่อเจ้าของโครงการวิจัยชื่อโครงการวิจัยวันเดือนปีที่เซ็นสัญญารับทุนและระยะเวลาของโครงการวิจัยจำนวนที่มีการเซ็นสัญญารับทุนสัดส่วนเงินสนับสนุน
1.ดร.กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์การสร้างสรรค์เส้นไหมอีสานในฐานะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สู่สิ่งทอร่วมสมัย ปีงบประมาณ 25641,500,400100%
2.

ผศ.ดร.อาริยา ป้องศิริ

ผศ.ดร.จริยา อินทนิล

ดร.ศักดิ์เกษม ปานนะลาด

ผศ.นฤชิต แสนปากดี

อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล

อาจารย์ธีรนันท์ ขันตี

อาจารย์วิจิตร  ศิริกิจ
การศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 256479,20025%
3.

ดร.ศักดิ์เกษม ปานะลาด

รศ.ดร.กตัญญู แก้วหานาม

ผศ.ดร.ศาตรา สหัสทัศน์

ผศ.นฤชิต แสนปากดี

ผศ.ดร.อาริยา ป้องศิริ

ผศ.สิรินดา กมลเขต

ผศ.ดร.จริยา อินทนิล

อาจารย์นิตยา เคหะบาล

อาจารย์อารยา ลาน้ำเที่ยง

ผศ.ดร.พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม

อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล

อาจารย์ธีรนันท์ ขันตี

ผศ.อัครเจตน์ ชัยภูมิ

อาจารย์ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว

ผศ.กนกเนตร พินิจด้านกลาง

ผศ.ภัควรินทร์ มานะสิริสิทธิ์

อาจารย์วิจิตร  ศิริกิจ
การพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ปีงบประมาณ 2564

232,558

43%

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn