ที่เจ้าของโครงการวิจัยชื่อโครงการวิจัยวันเดือนปีที่เซ็นสัญญารับทุนและระยะเวลาของโครงการวิจัยจำนวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนสัดส่วนเงินสนับสนุน
1.

นางสาวมัลลิกา นาจันทอง

นายศักดิ์เกษม ปานะลาด

ผศ.นฤชิต แสนปากดี
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2565233,00080%
2.นายกิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์ชุมชนอัจฉริยะด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2565502,50070%
3. 

ผศ.สุชาดา  สุรางค์กุล

ผศ.ปารมี  ลางคุลานนท์
การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ปีงบประมาณ 2565

363,400

80%
4. 

นายโสภณ  มูลหา

ผศ.พรพิมล  พิมพ์แก้ว

นายภูมิ  หมั่นพลศรี

นายปรีชา ทับสมบัติ

นางสาวพรพิทักษ์ 

เห็มบาสัตย์
อัตลักษณ์ชาติพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์และการสร้างโอกาสของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จังหวัดกาฬสินธุ์ปีงบประมาณ 2565209,810100%
5.

ผศ.อาริยา  ป้องศิริ

ผศ.พิมพ์ลิขิต  แก้วหานาม

ผศ.จริยา  อินทนิล
การศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดนโยบายระดับจังหวัดเพื่อสร้างนวัตกรรมการพัฒนาที่ตอบโจทย์พื้นที่ กรณีศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ปีงบประมาณ 2565100,000100%
6.

ผศ.พิมพ์ลิขิต  แก้วหานาม

ผศ.อาริยา  ป้องศิริ

ผศ.จริยา  อินทนิล

รศ.กตัญญู  แก้วหานาม

ผศ.สิรินดา  กมลเขต
กลไกการขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ : นโยบายและการนำไปปฏิบัติปีงบประมาณ 2565100,000100%
7.ผศ.พรพิมล  พิมพ์แก้วพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยสู่การเรียนรู้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2565800,000100%
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn