ทุนจากภายในสถาบัน

ที่ ชื่อเจ้าของโครงการวิจัย ชื่อโครงการวิจัย วันเดือนปีที่เซ็นสัญญารับทุนและระยะเวลาของโครงการวิจัย จำวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุน สัดส่วนเงินสนับสนุน
1. นางสาวอารยา  ลาน้ำเที่ยง การออกแบบอัตลักษณ์สิ่งแวดล้อมและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนคนเดือนไดโนโรด ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 7 พฤศจิกายน 2560 -30 กันยายน 2561 204,960 35%
2.

ผศ.ทรงเกียรติ  ซาตัน และ

นายปรีชา  ทับสมบัติ

การพัฒนาโมเดลศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยม 12 ประการ สำหรับเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 7 พฤศจิกายน 2560 -30 กันยายน 2561 262,500 75%
3. นางสาวมัลลิกา  นาจันทอง

การพัฒนาการผลิตและส่งเสริมตลาดพุทราปลอดภัย ตำบลโพน อำเภอ

คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

7 พฤศจิกายน 2560 -30 กันยายน 2561 175,500 90%
4. นางสาวมัลลิกา  นาจันทอง

ศึกษาและส่งเสริมปราชญ์ผู้สูงอายุสู่ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์พึ่งตนเองกรณีศึกษา ต.สงเปลือยอ.นามน จ.กาฬสินธุ์

7 พฤศจิกายน 2560 -30 กันยายน 2561 29,950 5%
5. นางสาวพิพิธธนวดี  สมคะเณย์ และนายยุทธพงษ์  เขื่อนแก้ว รูปแบบการบูรณาการการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์ 7 พฤศจิกายน 2560 -30 กันยายน 2561 209,880 60%
6. รศ.ดร.กตัญญู  แก้วหานาม และ นางพิมพ์ลิขิต  แก้วหานาม การสร้างเครือข่ายในการจัดทำแผนชุมชนภายใต้บริบทความเป็นอิสระทางการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ 7 พฤศจิกายน 2560 -30 กันยายน 2561 393,100 100%
7.  ว่าที่ร้อยตรีเกริกไกร  นรภาร การศึกษาแนวทางและกลไกในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตามแนวชายแดน :กรณีศึกษาแรงงานที่ทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 7 พฤศจิกายน 2560 -30 กันยายน 2561 162,470 70%
8.

นายอัครเจตน์ ชัยภูมิ และ

นายยุทธพงษ์  เขื่อนแก้ว

การพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย-ลาว-เวียดนาม ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ : หนองคาย นครพนม มุกดาหาร 7 พฤศจิกายน 2560 -30 กันยายน 2561 260,000 80%
9. นายอัครเจตน์ ชัยภูมิ การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 7 พฤศจิกายน 2560 -30 กันยายน 2561 29,740 10%
10. นางกนกเนตร  พินิจด่านกลาง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ส่งเสริมความรู้แก่เด็กปฐมวัย เรื่องข้าวอินทรีย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 7 พฤศจิกายน 2560 -30 กันยายน 2561 59,500 20%
11. นางสาวพิพิธธนวดี  สมคะเณย์ การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนกลุ่มเสี่ยงจังหวัดกาฬสินธุ์ 7 พฤศจิกายน 2560 -30 กันยายน 2561 18,565 5%
12. นางสาวพิพิธธนวดี  สมคะเณย์ การพัฒนาชุมชนต้นแบบของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจังหวัดกาฬสินธุ์ 7 พฤศจิกายน 2560 -30 กันยายน 2561 19,710 5%

ทุนภายนอกสถาบัน

ที่ ชื่อเจ้าของโครงการวิจัย ชื่อโครงการวิจัย วันเดือนปีที่เซ็นสัญญารับทุนและระยะเวลาของโครงการวิจัย จำวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุน สัดส่วนเงินสนับสนุน
1.

นายอภิเชษฐ  เสมอใจ

นายธวัชชัย  เคหะบาล

นายศุภชัย  ฉัตรจรัสกูล

นางสาวณญา  ศิริชาติ

นายสุระศักดิ์  จ้องสาระ

กติกาการมีส่วนร่วมต่อบริหารจัดการทรัพยากรพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาป่าไผ่ของป่าโคกขี้หมาจอก ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

30 มกราคม 2562 – 29 มกราคม 2563 170,000  
2. นางพิมพ์ลิขิต  แก้วหานาม

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเสริมพลังเชิงพื้นที่

30 มกราคม 2562 – 29 มกราคม 2563 60,000  
3.

นางพิมพ์ลิขิต  แก้วหานาม

นางสาวอาริยา  ป้องศิริ

นางจริยา  อินทนิล

นางสาวมนชยา  สภานุชาต

นางสุกัญญา  น้อยผาง

นางนิอร  แย้มไสย

การสร้างกระบวนการและกลไกการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชนเพื่อส่งเสริมสินค้าพื้นถิ่น กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์มาลัยไม้ไผ่ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 30 มกราคม 2562 – 29 มกราคม 2563 90,000  
4.

นางจริยา  อินทนิล

นางพิมพ์ลิขิต  แก้วหานาม

นางสาวอาริยา  ป้องศิริ

นางสาวมนชยา  สภานุชาต

นางสุกัญญา  น้อยผาง

นางนิอร  แย้มไสย

การสร้างกระบวนการและกลไกการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชนเพื่อส่งเสริมสินค้าพื้นถิ่น กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเย็บมือ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 30 มกราคม 2562 – 29 มกราคม 2563 90,000  
5.

นางสาวอาริยา  ป้องศิริ

นางพิมพ์ลิขิต  แก้วหานาม

นางจริยา  อินทนิล

นางสุกัญญา  น้อยผาง

นางนิอร  แย้มไสย

การสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการและกลไกการจัดทำแผนชุมชุน กรณีศึกษากลุ่มท่องเที่ยว ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 30 มกราคม 2562 – 29 มกราคม 2563 90,000  
6. นางสาวมัลลิกา  นาจันทอง

การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ไท ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

30 มกราคม 2562 – 29 มกราคม 2563 52,400  
7.

นางสาวมัลลิกา  นาจันทอง

นายภูมิ  หมั่นพลศรี

นายฟุ้งเกียรติ  มหิพันธุ์

นายวิษณุกร  ใจคุ้มเก่า

นายจุฬา  ศรีบุตตะ

นายสมหวัง  บุตรสุริย์

การพัฒนาเส้นทางและส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยววัฒนธรรมตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

30 มกราคม 2562 – 29 มกราคม 2563 95,900  
8.

นายฟุ้งเกียรติ  มหิพันธุ์

นางสาวมัลลิกา  นาจันทอง

นางมยุรดา  มหิพันธุ์

นายจุฬา  ศรีบุตตะ

การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวผ่านกระบวนการมัคคุเทศก์ชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 30 มกราคม 2562 – 29 มกราคม 2563 73,850  
9.

นายภูมิ  หมั่นพลศรี

นางสาวมัลลิกา  นาจันทอง

นายอ๊อต  โนนกระยอม

นายวิษณุกร  ใจคุ้มเก่า

นายจุฬา  ศรีบุตตะ

นายสมหวัง  บุตรสุริย์

นายอังกินันท์  ยอดแก้ว

นางสาวชนิดา  ตั้งเทวนนท์

การพัฒนาและยกระดับกลไกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านกลุ่มโฮมสเตย์ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 30 มกราคม 2562 – 29 มกราคม 2563 108,950  
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn